Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający : Bartosz Maślanka z siedzibą: ul.Powstańców Wlkp. 5, 63-600 Hanulin, NIP: 6192029125.

2. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca ze Sklepu.

3. Dane przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego, której adres znajduje się w pkt 1 niniejszego dokumentu.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.

5. W przypadku gdy celem rejestracji jest dokonanie zakupu towaru w Sklepie, dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym dla realizacji złożonego zamówienia.

6. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzanie także w celu wysyłki materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć zgodę na subskrypcję biuletynu informacyjnego Sklepu, wysyłając maila na adres: kontakt@inferno-meble.pl .

7. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie Sklepu Użytkownicy są proszeni o podanie następujących danych osobowych:

• imienia i nazwiska,

• adresu korespondencyjnego i adresu dostawy,

• numeru telefonu,

• adresu e-mail,

• a w przypadku żądania przez Użytkownika wystawienia faktury VAT, danych niezbędnych do jej wystawienia takich jak nazwa firmy, siedziba i NIP.

8. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Użytkownika oraz jest konieczne do realizacji zamówienia Użytkownika.

9. Brak wyrażenia zgody Użytkownika na podanie powyższych danych uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywanie zakupów towarów oferowanych przez Sklep.

10. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych Sprzedającego.

11. Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności wiąże się z akceptacją plików cookies. Pliki te są niezbędne do prawidłowego działania Sklepu, a także mogą być używane do zbierania ogólnych statystycznych danych informacji o korzystaniu ze Sklepu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera i zawartych na nim danych. Warunkiem ich prawidłowego działania jest akceptacja cookies przez przeglądarkę i pozostawienie tych plików na dysku.

12. W celu prawidłowej realizacji umowy przez Sprzedającego, dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie innym podmiotom, w szczególności firmom kurierskim – w przypadku skorzystania przez Kupującego z opcji dostarczenia towaru przez kuriera.

13. Użytkownik może w każdym momencie cofnąć wyrażoną zgodę na przekazywanie danych osobowych wyżej wymienionym podmiotom.

14. Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.

15. Użytkownik, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do realizacji procesu zamówienia lub, jeżeli Użytkownik uprzednio wyraził na to zgodę, do subskrypcji materiałów o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.

16. Sprzedający gromadzi i analizuje inne dane niż dane osobowe, jedynie w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową, w szczególności w celu analizy witryny pod kątem łatwości obsługi, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści, umieszczanych produktów i łatwości obsługi witryny przez Użytkowników.

17. Dane osobowe są wykorzystywane w celu oferowania produktów oraz lepszego zrozumienia potrzeb Użytkowników. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji, a także udzielanie pomocy technicznej.

18. Sprzedający oświadcza, że nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych Użytkowników stronom trzecim.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które wyraziły na to zgodę.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

O ile wyrazili Państwo na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Inferno Meble. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez kontakt z biurem obsługi.

20. Każdy z Użytkowników, który założył konto w Sklepie, może w każdym czasie żądać jego usunięcia poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@inferno-meble.pl  Konto zostanie skasowane niezwłocznie po otrzymaniu żądania Użytkownika, jednakże nie wcześniej niż po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane Użytkownika zostaną skasowane, zostanie również usunięty adres e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie jest możliwe. W takiej sytuacji dokonanie kolejnego zakupu w Sklepie wymaga ponownego podania danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

21. Wszelkie opinie, uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych, prosimy przesyłać poprzez wysłanie wiadomość e-mail na adres kontakt@inferno-meble.pl

 

Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: infernomeble.pl

1.2 Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Bartosz Maślanka, ul.Powstańców Wlkp. 5, 63-600 Hanulin, NIP : 6192029125

1.3 Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

1.4 Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

 • Realizacja zmówień
 • Prowadzenie newslettera
 • Obsługa zapytań przez formularz
 • Prezentacja oferty lub informacji

1.5 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 •  Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerze operatora kylos.pl

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

4.1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:

 • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
 • kancelarie prawne
 • organy publiczne
 • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
 • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora

4.2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

4.3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

 •  dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
 •  ich sprostowania,
 •  usunięcia,
 •  ograniczenia przetwarzania,
 •  oraz przenoszenia danych.

4.4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

4.6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi serwisu oraz zrealizowania zamówienia.

4.7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

4.8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

5.1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.

5.2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

5.3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

5.4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług, zgłoszenia reklamacji, chęci zwrotu itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

6.1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

7.1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

8. Informacja o plikach cookies

8.1. Serwis korzysta z plików cookies.

8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

8.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;

8.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

8.9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1.  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 

Drodzy Klienci,

 

Pragniemy zaznaczyć, że poważnie podchodzimy do ochrony Państwa danych osobowych, które zostały przez Państwa udostępnione na www.infernomeble.pl. Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Państwa dane osobowe, w związku z obsługą sklepu internetowego. Proszę pamiętać, że w każdej chwili mają Państwo możliwość sprawdzenia i poprawienia swoje danych osobowych oraz mogą Państwo wysłać prośbę o ich usunięcie. W tym celu należy zalogować się na swoje konto klienta, w naszym sklepie online.  

RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych zastąpiło dotąd obowiązującą w Polsce ustawę oraz ujednoliciło kwestie zbierania i przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej. To właśnie usprawnienie przepływu informacji między państwami członkowskimi jest jednym z głównych celów owych zmian. Ponadto wcześniejsze przepisy były mocno nieaktualne, gdyż tworzone zostały przed rozwojem mediów społecznościowych, geolokalizacji czy przechowywania danych w chmurze. RODO, zwane także GDPR (General Data Protection Regulation) weszło w życie 25 maja 2018 r. 

 

Co oznacza skrót RODO ?

 

Skrót ten odnosi się on do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Jaki jest cel wprowadzenia RODO?

 

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

 

Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Bartosz Maślanka z siedzibą ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 63-600 Hanulin

 

Kim jest inspektor danych i jak się z nim kontaktować ?

 

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz skontaktować się mailowo (kontakt@inferno-meble.pl) lub listownie na adres: Bartosz Maślanka, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 63-600 Hanulin.

 

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 

Masz prawo zgodnie z zapisami w RODO do :

 

– żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

 – prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie danych w przypadku, gdy ich przetwarzanie wymaga takiej zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

 

Jakie dane przetwarzamy?

 

Przetwarzamy dane, które podajecie Państwo lub pozostawiacie w ramach korzystania z serwisu www.inferno-meble.pl:

 

·         podstawowe dane identyfikacyjne i dotyczące zamieszkania;

·         dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne;

·         elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne;

·         dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii.

 

REALIZACJA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA

 

Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym, używamy Twoich danych osobowych, podanych w toku składania zamówienia, w celu realizacji tego zamówienia, umożliwienia Ci realizacji płatności za zamówienie oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie realizacji zamówienia i dostawy. Jakie dane osobowe przetwarzamy w tym celu?

 

·         imię i nazwisko Klienta (wymagane)

·         dane adresowe (wymagane)

·         e-mail (wymagane)

·         telefon (wymagane)

·         w przypadku przedsiębiorców: nazwa firmy i NIP (wymagane w przyp. przedsiębiorców)

·         adres do wysyłki (opcjonalnie)

·         w przypadku podania innej osoby do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko osoby do wysyłki oraz jej dane adresowe i telefon (opcjonalnie)

·         dane dot. płatności.

 

Podanie powyższych danych osobowych, określonych jako wymagane, jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych osobowych uniemożliwia złożenie zamówienia. Niepodanie danych dodatkowych, określonych jako opcjonalne, uniemożliwia skorzystanie z dodatkowych opcji, do których dane te są potrzebne (np. niepodanie danych opcjonalnych w postaci innego adresu do wysyłki, uniemożliwia dostarczenie zamówienia pod inny adres).

 

Zabezpieczenie danych

 

Oświadczamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako RODO) oraz ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

 

Czy istnieje wymóg podania danych?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.